Anlægsgartner Mads Beck ApS er medlem  af Danske Anlægsgartnere.
Dette er din sikkerhed for et veludført arbejde. Danske Anlægsgartnere har et ankenævn, der tilbyder kunden en ekstra sikkerhed.
Som forbruger kan man henvende sig til ankenævnet, hvis man er utilfreds med kvaliteten af det udførte arbejde.
Bag ankenævnet ligger en garantifond, der sikrer kunden hvis anlægsgartneren ikke efterlever kendelsen, eller har lukket virksomheden.

Klagen går til Håndværkets Ankenævn, som videresender klagen til Danske Anlægsgartnere.
Danske Anlægsgartnere kontakter derefter virksomheden og kunden med henblik på at afklare om uoverensstemmelsen kan løses, eller om det bliver nødvendigt at gennemføre en klagesag. Dersom sagen ikke løses i mindelighed, kan kunden forlange sagen forelagt for nævnet,
som træffer afgørelse ud fra en besigtigelse, som er foretaget af nævnets syns- og skønsmænd, som udpeges af Danske Anlægsgartnere.

Dækker udgifter op til 150.000 kr.
Danske Anlægsgartneres garantifond dækker indtil 150.000,- kr. ex moms for arbejder udført for forbrugere, hvor dette er blevet pålagt ved kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, men ikke er blevet udført af indklagede.

Læs mere på www.danskeanlaegsgartnere.dk & www.hvanke.dk